UWAGA!

Dane kontaktowe

W trakcie budowy

83-033 Sobowidz (pow. gdański)

ul. Kościuszki 12

tel. kom. 506 268 962

e-mail: b@bhppomiary.pl - napisz

ŚWIADCZYMY USŁUGI:

  1.   Kompleksowa obsługa w zakresie bhp zakładów pracy, firm budowlanych, instytucji i innych organizacji.

  2.   Wykonywanie zadań koordynatora bhp na budowach i w innych miejscach gdzie jednocześnie wykonują pracę parcownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców.

  3.   Elektryczne pomiary ochronne na budowach, w budynkach mieszkalnych i w zakładach pracy.

  4.   Badania i pomiary odbiorcze i okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych.

  5.   Sporządzanie metryk i badanie urządzeń odgromowych (piorunochronnych).

  6.   Pomiary oświetlenia naturalnego i sztucznego; wewnętrznego i zewnętrznego.

  7.   Sporządzanie informacji i planów BIOZ.

  8.   Wykonywanie ocen ryzyka zaowodowebo dla wszystkich stanowisk pracy

  9.   Opracowywanie instrukcji bhp

10.   Opracowywanie i wdrażanie systemów zarządzania bhp

11.   Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w dziedzinie bhp

12.   Przygotowywanie dokumentacji żądanej przez Państwową Inspekcję Pracy i P. I. Sanitarną.

13.   Opracowywanie zakładowych tabel przydziału odzieży roboczej i ochron osobistych.

14.   Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy - sporządzanie dokumentacji powypadkowej.

15.   Sporządzanie wykazów prac szczególnie niebezpiecznych oraz określanie szczegółowowych wymagań bhp przy ich wykonywaniu.

16.   Przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego dla urządzeń transportu bliskiego.

17.   Przygotowywanie dokumentacji zabezpieczenia przeciwpożarowego prac spawalniczych i innych z użyciem otwartego ognia.

18.   Wyposażanie obiektów w gaśnice i ich konserwacja wraz z przeglądami.

19.   Wyznaczanie i oznakowywanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

20.   Opracowywanie planów ewakuacji i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

21.   Opracowywanie dokumentacji sanitarnej według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).

22.   Opracowywanie i wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP.

23.   Bieżące konsultacje i doradztwo.